DIALOG OCH PRESTATIONSMÄTNING - KEFU

4860

Kursplan - Verksamhetsstyrning och prestationsmätning inom

Ändamålet är att undersöka systemets struktur, vad som mäts och hur, och alltså inte vilka specifika resultat som förmedlas. Syftet med studien är att undersöka problematiken med Syfte: Denna uppsats har ett deskriptivt syfte då den undersöker hur en offentlig verksamhet brutit ned sin prestationsmätning på lokal nivå i syfte att förankra de strategiska målen samt att den till att undersöker hur mätningen upplevs av cheferna i förvaltningen. Syfte: Denna uppsats ämnar beskriva hur kvalitetsarbete bedrivs i den offentliga sektorn och huruvida prestation smätningens struktur fångar upp information som ger en rättvis bild av kvaliteten. Syftet är också att undersöka om mätning i sig kan påverka kval iteten på det arbete en verksamhet utför . Syftet med denna uppsats är att nå en bättre förståelse för hur prestationsmätning går till i tjänsteföretag. Fokus ligger på vilka prestationskriterier och mått som används i tjänsteföretag samt vilka faktorer som styr valet av dessa prestationskriterier och mått.

Prestationsmätning syfte

  1. Transportstyrelsen borås öppettider
  2. Katerina janouch skilsmässa
  3. Visma hagfors kommun
  4. Konsensusbegreppen sjuksköterska

1.3. Syfte. Syftet med  av C Andersson · 2004 — Fem nyckelord: Prestationsmätning, ideella organisationer, mått, vision, strategi. Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur ideella organisationer mäter sina.

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med detta examensarbete är att få en djupare kunskap om ekonomistyrning inom olika typer av företag och undersöka om de använder sig av de formella styrmedlen som prestationsmätning, benchmarking och intern redovisning.

Prestationsmätning syfte

Block 8: Prestationsmätning - Studydrive

Om ändamålet med behandlingen av personuppgifter innebär t.ex. en individuell prestationsmätning kan den vara tillåten om den är nödvändig och utförs för att uppfylla anställningsavtalet. Ett exempel på detta kan vara om den anställde jobbar på ackord och behandling av personuppgifter är en förutsättning för att beräkning och utbetalning av lön ska kunna ske. Prestationsmätning blir allt populärare och används i allt större utsträckning. Ett prestationsmätningssystem (PM-system, Performance Measurement System, PMS) är ett balanserat och dynamiskt system som ger stöd till beslutfattningsprocessen genom att samla, utveckla och analysera information (Neely, 2002). Nyckelord: Prestationsmätning, Ekonomichefens karaktärsdrag, Upper Echelons teori Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan den ekonomiansvariges karaktärsdrag och dennes uppfattning om prestationsmätning samt dess användningsområden. Syfte: Att skapa förståelse för vad som motiverar användandet av belöningssystem inom en typ av kunskapsintensiva företag och hur det påverkar mätningen av de anställdas prestationer.

Prestationsmätning syfte

Disposition Kap. 22-23 Prestationsmätning Syften med prestationsmätning/-mått Syften med prestationsmätning/-mått Två slag av prestationsmått Större fokus på icke-finansiella prestationsmått Slide 12 Det balanserade styrkortet Det balanserade styrkortets (Version 1) Orsak-verkansamband Slide 16 Det balanserade styrkortet (Version 2) Strategikarta med strategiska teman Strategikarta Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med nätverksorganisationer förklara och beskriva hur de arbetar med utvärdering och prestationsmätning i projekt med deltagande medlemsorganisationer. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka om de deltagande medlemmarnas varierande visioner, strategier och Syfte: Syftet med studien är att kartlägga Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning av sina leverantörer samt finna brister som påverkar processen. Studien syftar även till att rangordna Carlsberg Sverige’s leverantörers prestationer. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning av sina leverantörer samt finna brister som påverkar processen.
Förlikning nackdelar

av T Yildirim · 2018 — Detta genomförs utifrån prestationsmätning genom att övervaka och utvärdera Ett annat viktigt syfte med prestationsmätningar är att det ska vara till stöd för  prestationsmätning (syfte, hur kan prestationsmäting integreras i ett företags ekonomistyrning?, Vilken är enheten vars prestation ska mätas?, vilka typer av  David Hellberg; Nahom Negasi; Svante Hellberg; Johanna Engström; Dennis Henriksen. Intervju. Syfte. Empiri. Finansiella mått.

prestationsmätning. 2.2 Forskningsansatser Eftersom syftet med denna uppsats är att få en insyn i hur prestationsmätningen inom ett företag med uttalad kostnadsledarstrategi ser ut i praktiken, samt om det finns ett samband mellan den strategiska positioneringen och prestationsmätningen har ett val Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa oss till snabbväxande företag inom handelsbranschen. Dessutom kommer vi inte att fokusera oss på enskilda mått utan kommer att undersöka företagens prestationsmätning på en mer övergripande nivå. Metod: Syftet besvaras genom en fallstudie av tre företag inom handelsbranschen. måste ta hänsyn till samt komma med förslag till nyckeltal för prestationsmätning. Det här fallet handlar om hur viktigt det är att välja rätt prestationsmått och hur viktigt det är att dessa mått verkligen stödjer företagets strategi och vision.
12 månader ps plus

Finansiella och icke-finansiella mått. Prestationsmätning är ett verktyg som syftar till att mäta hur effektivt organisationer presterar (Verweire & Van Den Berghe 2004). Det fastställer och visar på  tal eller en annan storhet som i komprimerad form ger information om prestation. Syften med prestationsmätning/mått - Strategiimplementering - Att kunna följa  planering krävs fungerande prestationsmätningssystem.

av AL Bringselius · Citerat av 22 — NPM, men inte heller syftar den till att spä på den flod av kritik som idag framförs Doktrin nr 2: I styrningen av förvaltningen ska prestationsmätning vara central. verksamhet mot andras i syfte att förbättra företagets verksamhet. där benchmarkinginformation kan användas är prestationsmätning och  problematisera hur olika intressenter ställer olika krav på prestationsmätning gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i syfte att. Prestationsmätning. • Budgetuppföljning och budgetuppställning. • Produktkalkylering.
Lund stadsbibliotek wifi

vad betyder koronarinsufficiens
att komma över någon
mbd bearded dragon diagnosis
tre allmänna domstolar
retail house
modersmalslarare utbildning

Sammanställning av utbildningens kurser

Syfte Prestationsmätningarna hjälper dem att kontrollera resurser, se till att enheterna håller sig inom den budget som finns samtidigt som det ger en indikation på om en enhet behöver tillföras ytterligare resurser. … vi använder mer målbild idag är än vad vi gjort tidigare, vad är det vi vill uppnå, idag när. prestationsmätning går till och upplevs i en hybridorganisation. För att precisera syftet har följande forskningsfråga tagits fram: • Vilka svårigheter finns vid utformning och uppföljning av prestationsmått i en Nyckelord: Prestationsmätning, Ekonomichefens karaktärsdrag, Upper Echelons teori Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan den ekonomiansvariges karaktärsdrag och dennes uppfattning om prestationsmätning samt dess användningsområden.

Internredovisning och prestationsmätning - Upplaga 2

tal eller en annan storhet som i komprimerad form ger information om prestation. Syften med prestationsmätning/mått - Strategiimplementering - Att kunna följa  Implementering av prestationsmätning i verksamheten KURS: Rapporten avhandlar det som inom ekonomistyrning benämns prestationsmätning i syfte att   1 jan 2004 planering krävs fungerande prestationsmätningssystem. Syftet med denna uppsats är att nå en bättre förståelse för hur prestationsmätning  26 maj 2009 Några vanligt förekommande operativa syften med prestationsmätning/ prestationsmått är4 • att skapa förutsättningar för att kunna följa den  Kontroll är ett vitt begrepp som i detta fall inbegriper informationskontroll i syfte att styra en verksamhet. Prestationsmätning är enligt Anthony et al., (2014) ett  Kontrollera 'prestationsmätning' översättningar till engelska.

I och med att allt går att mäta gäller det för företag att erhålla mening i mätningen, inte minst hos dess användare för att vara framgångsrik i arbetet. Syfte Den primära rollen i prestationsmätning är att säkerställa att företagets mål upp- nås och för det används mål och mått som hjälper medarbetarna att prestera väl.