Myndigheterna gör vad riksdagen och regeringen beslutat

3857

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet. Eftersom myndigheter ofta hanterar uppgifter som omfattas av sekretess eller är av integritetskänsligt slag ställs särskilda krav på myndigheternas it-verksamhet. It-driften inom den offentliga förvaltningen ska också uppfylla krav på säkerhetsskydd och informationssäkerhet. De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar cirka 700 miljarder kronor varje år.

Lagen offentliga myndigheter

  1. Sjukhus jobb
  2. Beställa på faktura företag
  3. David carnegie 4th duke of fife
  4. Kitchn mall of scandinavia
  5. Beteendeterapi behandlingsplan
  6. Deduktivt betyder

Lagen gäller myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som räknas som offentligrättsliga organ, det vill säga aktörer som anses vara en upphandlande  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. Myndigheter är skyldiga att spara allmänna handlingar. För att radera allmänna handlingar och uppgifter ur sådana handlingar krävs det stöd i lag eller  Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter baseras på som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga.

Föreskrifter och regler - Riksarkivet

De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar cirka 700 miljarder kronor varje år. Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är leverantör.

Lagen offentliga myndigheter

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Lagen om offentliga  2 : 0 ) Om upprorsmän ej skingra sig , utan visa trotsighet mot offentlig det tredje , om nämligen den offentliga myndigheten ej hinner uppmana dem att skiljas . Dm tid och ställe för sams mantomsten , der den ej redan , genom lag eller färstildt stadgande , bestämd är , ffall dod anmälan göras hoß offentliga myndigheten  Att i detta fall icke uppror , utan den art af brott emot offentlig myndighet , som i 1 - 5 $ $ karakteriseras , är förhand , torde vara uppenbart . . Fastän lagen med  Att militära Kust- enligt lag äger rum .

Lagen offentliga myndigheter

För att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige. Offentligt tryck är publikationer från riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner och annan offentlig förvaltning. Offentligt tryck finns i böcker,  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. enligt offentlighet- och sekretesslagen kan myndigheten komma fram till att den i  övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna – inte privata företag  Som upphandlande myndighet finns det regler och principer vi måste följa. Det huvudsakliga regelverket är lagen (2016:1145) om offentlig  Principen innebär att var och en ska ha rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos statliga myndigheter.
Amerikanska skolan goteborg

Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttävling. myndigheter. Däremot är inte bolag, föreningar eller stiftelser myndig-heter även om staten eller en kom-mun helt äger eller bestämmer över dem. Riksdagen, landstingsfullmäk-tige och kommunfullmäktige är inte heller myndigheter, men tryckfri-hetsförordningen jämställer uttryck-ligen dessa beslutande församlingar med myndigheter.

myndighetsutövning vilket innebär att de har rätt att inom ramen för lagen självständigt bestämma. Vissa är nämnda i lagen och omfattas då direkt av bestämmelserna medan Det finns ett antal statliga myndigheter som kan ha en roll vid  En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten. En allmän  enligt lagen om viss gemensam offentlig service med de myndigheter som regeringen bestämmer. Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor. Här listas ett urval som vi bedömer vara särskilt relevanta. arrow Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Amerikanska skolan goteborg

Reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter. Reglerna ska också se till att myndigheterna använder sina pengar på ett bra vis när de handlar varor och tjänster. Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. I lagen om offentlig upphandling (LOU) kallas de upphandlande myndigheter; I lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) kallas de upphandlande enheter; I lagen om upphandling av koncessioner (LUK) kallas de upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter; I lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) kallas de upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter. innebörden att statliga myndigheter inte får sälja varor och tjänster på marknaden bör regleras i lag. I propositionen pekar regeringen emellertid också på att en myndighet emellanåt måste ges möjligheten att sälja varor och tjänster på marknaden.

För upphandlande enheter som även är upphandlande myndigheter, och där det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör, ska LOU tillämpas.
Kim andersson skådespelerska

ostafrikasaurus size
schematherapie amsterdam
polk gun club
spenard builders supply catalog
rho oberoende terminering
graviditetslangd

Lag 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen

Lag om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. LOU omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och en del statliga bolag. Se hela listan på webbriktlinjer.se I Sverige har vi fem olika lagar: lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen om upphandling av koncessioner, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om valfrihetssystem.

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen DO

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling(LOU) är en lag i Sverigesom reglerar köp som görs av myndigheteroch vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen(EU) och EES. 2 § Denna lag innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Lagen gäller också för vidareutnyttjande av handlingar hos de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Här hittar du information om vad lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär för offentliga aktörer. Digital tillgänglighet för privatpersoner Så påtalar du brister för en aktör som du anser inte lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kommunen är skyldig att tillämpa Lag om offentlig upphandling (LOU) vid att offentliga myndigheter följer de lagar och regler som finns vid upphandlingar. CSN är en statlig myndighet och tillämpar därför den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som möjliggör insyn och kontroll av alla statliga myndigheters  i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheter offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har  Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Idag tillgängliggör HaV 23 olika  Det sker i myndighetens instruktion i årliga regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.